WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM


Idź do treści

Zagrajmy o sukces

Projekty

GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W SŁUPNIE
od 01.09.2010r.
realizuje projekt systemowy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces",
dofinansowywany przez EFS w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Opis projektu systemowego "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
- Zagrajmy o sukces".
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Odbiorcami projektu będzie 10.000 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego. Zostaną oni objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zadaniem tych zajęć jest pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Dodatkowo młodzież zostanie objęta doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Natomiast cele szczegółowe to m.in.:
1. rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych;
2. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów;
3. wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce;
4. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu;
5. realizowanie idei wychowania poprzez sport.
O udział w projekcie ubiegały się organy prowadzące szkoły gimnazjalne na terenie Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawca może wystąpić o udział w projekcie więcej niż jednego gimnazjum z zachowaniem zasady, że w jednym gimnazjum można utworzyć maksymalnie dwie grupy.

Wnioskodawca uczestnicząc w projekcie zobowiązuje się do:
1. zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych spełniających cele projektu;
2. wskazania grup uczestniczących w projekcie;
3. wytypowania opiekunów grup oraz innych pedagogów do prowadzenia zajęć;
4. prowadzenia dokumentacji realizacji zajęć zgodnie z wymogami określonymi przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu (DEPiS);
5. składania sprawozdań z realizacji zajęć i wydatkowanych środków zgodnie z wymogami określonymi w umowie oraz wytycznymi DEPiS;
6. bezpłatnego udostępniania pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć;
7. pokrycia kosztów korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej (np. koszty wynajmu hali sportowej, opłat za korzystanie z basenu itp.);
8. pokrycia kosztów ubezpieczenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie.

Wnioskodawca dla każdej grupy uczniów wskazuje we wniosku opiekuna, który będzie jej koordynatorem. Ma to być osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne i będąca pracownikiem danego gimnazjum. Opiekun grupy będzie zobowiązany do udziału w dwudniowym szkoleniu w ramach projektu na którym zostaną wyjaśnione zasady jego funkcjonowania a także zagadnienia niezbędne do poruszenia na zajęciach z młodzieżą (koszt szkolenia - 1130 zł na osobę). Opiekun będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie ze środków przewidzianych w projekcie za koordynację jego realizacji. Podobnie nauczyciele, którzy będą prowadzili zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne będą otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie finansowane w ramach projektu. Szczegółowe zadania opiekuna grupy określi umowa pomiędzy UMWM a Wnioskodawcą oraz wytyczne DEPiS.

Uczniowie, wyłonieni do udziału w projekcie będą zobligowani do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który będzie obejmował 30 godzin w miesiącu i będzie się składał z :
" 6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne);
" 4,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych;
" 6 godzin zajęć z języków obcych;
" 4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
" 9 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie uzyskało pozytywną odpowiedz na dwa wnioski projektowe. Dzięki temu dwie grupy uczniów (liczące po ok. 25 osób) uczestniczyć będą w bloku zajęć dodatkowych.
Zajęcia prowadzone będą na zasadzie zajęć pozalekcyjnych, które motywują, wyrównują braki dydaktyczne, zachęcają do zdobywania wiedzy. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli pracujących w gimnazjum, dobrze znających mocne i słabe strony edukacyjne podopiecznych.

I tak:
" Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) poprowadzi nauczyciel informatyki i techniki - mgr Tomasz Siekierski
" Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
- w rozbiciu na geografię z elementami przyrody - mgr Anna Mrozowska - nauczyciel historii i geografii
- i chemię z elementami matematyki i fizyki - mgr Aleksandra Stempińska - nauczyciel chemii
" zajęcia z języków obcych - nauczyciel języka angielskiego - mgr Sławomir Chwiałkowski
" zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - warsztaty komunikacji i kreatywności - mgr Agnieszka Burdyka oraz mgr Katarzyna Olenderek - Majewska
" zajęcia sportowo-wychowawczych - zajęcia na hali sportowej oraz na basenie miejskim w Płocku - mgr Grzegorz Gomułka i mgr Ewa Kaczorowska

Sposób finansowania
1. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.
2. Wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzymuje z budżetu Projektu środki na:
" wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w wysokości 50,00 zł brutto za godzinę;
" wynagrodzenia dla każdego opiekuna grupy w wysokości 130,00 zł/miesiąc brutto;
" zakup niezbędnego sprzętu i pomocy do prowadzenia zajęć sportowych - 900 zł jednorazowo na grupę
3. Wnioskodawcy uczestniczący w Projekcie zobowiązani są do:

" zagwarantowania ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli biorących udział w Projekcie
" bezpłatnego udostępniania niezbędnych pomieszczeń do prowadzenia zajęć
" pokrycia kosztów korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej (np. koszty wynajmu hali sportowej, opata za korzystanie z basenu itp.);
" pokrycia wszelkich innych kosztów powstałych w trakcie realizacji Projektu w tym: opłat sądowych, opłat administracyjnych, opłat za prowadzenie wyodrębnionego konta oraz opłat skarbowych.

Strona główna | Rekrutacja | Sekretariat | Dla rodzica | Dla ucznia | Patron | Konkursy | Projekty | O szkole | Galeria | Sport | Sukcesy | Hades | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego