WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM


Idź do treści

Statut

Dla rodzicaORGAN PROWADZĄCY : GMINA SŁUPNO, UL. MISZEWSKA 8a


S T A T U T

GIMNAZJUM
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Słupnie
09 - 472 Słupno, ul. Kościelna 16
powiat płocki , woj. mazowieckie


 Aktualizacja 29 listopada 2010r.


Spis treści

1. Postanowienia ogólne
Ogólna charakterystyka gimnazjum
Działalność placówki
2. Cele i zadania gimnazjum
3. Cykl kształcenia i sposoby promowania
Cykl kształcenia
Cele oceniania
Skala ocen
Ogólne kryteria oceniania
Ocenianie zachowania
4. Organy szkoły
rodzaje organów
Dyrektor szkoły
Wicedyrektor i kierownicy
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Współdziałanie organów Gimnazjum i sposoby rozwiązywania spraw spornych
5. Organizacja szkoły
Zasady ogólne
Oddział
Organizacja zajęć
Biblioteka szkolna i czytelnia
Bezpieczeństwo uczniów
Pomoc i opieka socjalna i zdrowotna
Współdziałanie z rodzicami
6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Zasady zatrudniania
Nauczyciele
Wychowawca klasy
7. Uczniowie szkoły
Prawa i obowiązki ucznia
Nagrody, wyróżnienia, kary
8. Postanowienia końcowe
9. Podstawy prawne statutu
10. Załączniki
10.1. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Gimnazjum
10.2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
10.3. Punktowy System Oceniania Zachowania
10.4. Regulamin Rady Rodziców
10.5. Regulamin dyżurów nauczycielskich
10.6. Regulamin wycieczek szkolnych
10.7. Regulamin dyskotek szkolnych
10.8. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i za
osiągnięcia sportowe.
10.9. Regulamin przyznawania nagrody Wójta Gminy Słupno dla najlepszego
absolwenta gimnazjum.
10.10. Regulamin Gimnazjum
10,11. Program wychowawczy i profilaktyki


I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Ogólna charakterystyka Gimnazjum

1. Nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie.
2. Organem prowadzącym jest Gmina w Słupnie.
3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.
4. Siedzibą Gimnazjum jest budynek i posesja przy ulicy Kościelnej 16 w Słupnie.
5. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata.
6. W gimnazjum uczą się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym określonym w akcie rady Gminy Słupno Nr 53/IV / 99 z dnia 12 marca 1999 roku.
W skład obwodu wchodzą wszystkie miejscowości położone w granicach administracyjnych gminy.
7. Uczniowie spoza obwodu gimnazjum przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
8. Jeśli liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie jest większa niż liczba wolnych miejsc w klasach I - wszych, którymi dysponuje szkoła, kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów zawartych w szczegółowym Regulaminie Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej stanowi załącznik Statutu szkoły.


§ 2
1. Statutowa działalność Gimnazjum jest finansowana przez organ prowadzący.
2. Gimnazjum może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.
3. Gimnazjum może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z działalności wymienionej w ust. 2.
4. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
a) działalność dydaktyczno - wychowawczą;
b) zakup pomocy i wyposażenia;
c) zakup materiałów na remonty i konserwację;
d) zakup środków czystości i materiałów biurowych;
e) opłaty za usługi ( remonty, transport, przeglądy... );
f) żywienie uczniów, pracowników;
g) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.
Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

II CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 3
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
a. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
b. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
c. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
d. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi zarówno w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, jak i moralnym oraz duchowym;
e. szczególną opiekę w zakresie stwarzania warunków bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,
f. możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 4
1. Gimnazjum gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
2. Celem Gimnazjum jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.
§ 5
1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
a) kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych przewidzianych dla trzeciego etapu edukacyjnego;
b) organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych edukacji, a także w ramach bloków przedmiotowych oraz ścieżek edukacyjnych: filozoficznej, prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej, regionalnej - dziedzictwo kulturowe w regionie, obrony cywilnej, europejskiej, kultury polskiej na tle cywilizacji śródziemnomorskiej;
c) oddziaływanie wychowawcze skierowane na takie priorytety, jak współdziałanie w grupie, świadome dążenie do zaplanowanego celu oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego;
d) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, terapeutycznych i innych wspierających harmonijny rozwój każdego ucznia;
e) zajęcia o charakterze terapeutyczno - wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających;
f) zajęcia socjoterapeutyczne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
g) prowadzenie lekcji religii w szkole;
h) pracę pedagogów wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, współpracą z ośrodkiem pomocy społecznej, sądem rodzinnym i komisariatem policji.

§ 6
1. Gimnazjum dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a) dyżury nauczycieli w budynku, według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim;
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
c) opiekę sprawowaną przez jednego opiekuna na 30 uczniów podczas wycieczek organizowanych na terenie miejscowości, na 15 uczniów podczas wyjazdów poza miejscowość i na 10 uczniów podczas wycieczek spełniających normy turystyki wykwalifikowanej;
d) zgłaszanie, przed wyjazdem na wycieczkę, do policji autokarów w celu dokonania kontroli formalnej oraz technicznej;
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
f) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie warunków do ich przestrzegania;
g) dostosowywanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju wykonywanych przez nich działań;
h) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie sprawności i stałej czystości;
i) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
j) uwzględnianie zasady różnorodności zajęć w każdym dniu nauki;
k) przestrzeganie zasad nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

§ 7
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa szkolnego i instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne;
b) zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania i obiadów finansowanych przez sponsorów bądź środków ośrodka pomocy społecznej lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
c) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;

§ 8
1. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów Gimnazjum zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga i psychologa szkolnego oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Płocku w formie:
a) pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi;
b) wydawania zaleceń dotyczących nauczania indywidualnego bądź nauczania w trybie specjalnym;
c) spotkań terapeutycznych;
d) zajęć z preorientacji zawodowej.


III CYKL KSZTAŁCENIA I SPOSOBY PROMOWANIA
§ 9
1. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa trzy lata.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Uczniowie Gimnazjum są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego roku szkolnego.
3. W trakcie cyklu kształcenia uczniom Gimnazjum wystawia na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy.
4. Na zakończenie cyklu kształcenia Gimnazjum wystawia uczniom świadectwo ukończenia szkoły.
5. W trzeciej klasie uczniowie biorą udział w egzaminie przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, obejmującym w części pierwszej badanie umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, a w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, w części trzeciej - umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego, określone w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami; przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum , warunki zwolnienia z tego wymogu określają odrębne przepisy .
6. Zasady promowania oraz przeprowadzania egzaminów określa odpowiedni regulamin.

§ 10
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o bieżącym poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) dostarczanie rodzicom ( przedstawicielom ustawowym ) ucznia oraz nauczycielom informacji o postępach, specjalnych uzdolnieniach, a także trudnościach towarzyszących kształceniu poszczególnych uczniów;
d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej ukierunkowanej na skuteczne wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji przyjętego programu nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5. W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor Gimnazjum na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

§ 11
1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów ustala się według następującej skali:
Stopień celujący - 6
Stopień bardzo dobry - 5
Stopień dobry - 4
Stopień dostateczny - 3
Stopień dopuszczający - 2
Stopień niedostateczny - 1
2. Oceny dzielą się na:
" cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia w ramach wybranej części programu nauczania; dopuszcza się stosowanie "+" i "-"
" klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany rok lub semestr.
3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna sumy i iloczynu ocen cząstkowych.

§ 12
1. Kryteria ocen:
a) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
" rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
" korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
" osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
b) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
" opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
" potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
" samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;
c) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
" ma wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
" potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować wartość informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
" rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
d) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
" opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dostatecznej,
" współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję, jaką postawę przyjąć,
" rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
e) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
" opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,
" rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;
f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
" ma tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
" nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 13

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, przedmiotów artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie i aktywność.

§ 14

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub określone deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.


IV ORGANY SZKOŁY

§ 15
Rodzaje organów

1. Organami Gimnazjum są:
a) działające z mocy ustawy: dyrektor Gimnazjum, Rada Pedagogiczna Gimnazjum;
b) z mocy ustawy mogą również funkcjonować: Rada Rodziców Gimnazjum, Rada Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, Rada Szkoły.
2. Uprawnienia i zakres obowiązków organów szkoły reguluje ustawa.


§ 16
Dyrektor szkoły

1. Szkołą kieruje dyrektor Gimnazjum powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.
2. Dyrektor Gimnazjum wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę;
e) powierza stanowiska wicedyrektorów Gimnazjum i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej;
f) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji;
g) zatrudnia i zwalnia innych pracowników szkoły;
h) zarządza finansami Gimnazjum;
i) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego;
j) dba o powierzone mienie;
k) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
l) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy - Karta nauczyciela;
m) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego;
n) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;
o) tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji;
p) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
q) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
r) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów Gimnazjum;
s) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami;
t) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
u) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


§ 17
Wicedyrektor i kierownicy

1. W celu sprawnego kierowania Gimnazjum dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w szkole.
2. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w ust. 1, określa ustawa lub/i organ prowadzący.
3. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Gimnazjum i jego możliwości finansowych.
4. Dla każdego utworzonego stanowiska dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji.
5. O zakresie obowiązków i kompetencji dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną.
6. Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły.§ 18
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.
3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane przez:
a) przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
b) organ prowadzący szkołę;
c) na wniosek 1/3 jej członków.
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
6. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:
a) zatwierdza plany pracy Gimnazjum;
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
d) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia go z listy uczniów;
e) ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
g) deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
h) opiniuje tygodniowy rozkład zajęć;
i) opiniuje projekt planu finansowego Gimnazjum;
j) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;
k) opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
l) przygotowuje projekt Statutu Gimnazjum lub projekt zmian w Statucie i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców
§ 19
Samorząd Uczniowski

1. W szkole może działać Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów Gimnazjum, a podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów Gimnazjum.
3. Regulamin Samorządu określa m. in.:
a) strukturę, liczebność i kadencję Samorządu;
b) tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał.
4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
a) oceniania, klasyfikowania i promowania;
b) form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.
5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów jak:
a) prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do organizacji życia szkolnego;
c) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
d) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.


§ 20
Współdziałanie organów Gimnazjum i sposoby rozwiązywania spraw spornych

1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą.
a) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzącym;
b) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto;
c) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;
d) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Gimnazjum, tj. Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim;
e) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
f) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;
g) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;
h) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;
i) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Gimnazjum, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.
2. Jeżeli uchwała Rady Szkoły jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Gimnazjum, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.


V ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 21
Zasady ogólne

1. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego Gimnazjum;
2. Arkusz organizacji szkoły przekazywany jest do zatwierdzenia przez organ prowadzący w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych;
5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. W gimnazjum funkcjonuje Rada Rodziców, działająca wg określonego przez siebie regulaminu.
7. W gimnazjum używa się pieczęci okrągłej z godłem i stempli według wzoru i zasad określonych odrębnymi przepisami.
8. Gimnazjum posługuje się nazwą:
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie,
lub zamiennie wersji skróconej:
Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie

§ 22
Oddział

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
2. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.
3. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 25.
4. Oddział dzieli się na grupy, jeżeli zajęcia wymagają specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
a) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych Gimnazjum oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych;
b) zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 15 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów. Nie tworzy się grup koedukacyjnych.

§ 23
Organizacja zajęć

1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
" w systemie klasowo - lekcyjnym;
" w toku nauczania indywidualnego;
" w układzie zajęć pozalekcyjnych.
2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy nią 1 godzina zegarowa ), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
6. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. nauczanie języków obcych, informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 24
Biblioteka szkolna i czytelnia
1. Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno - wychowawczych Gimnazjum oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
2. Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwym im regulaminem. Do nich należy w szczególności :
a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;
b) udostępnianie zgromadzonego w w/w pracowniach sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim;
c) prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych );
d) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych;
e) korzystanie ze zbiorów audiowizualnych w czytelni.
3. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcje:
a) kształcąco - wychowawczą poprzez:
" rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
" przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
" kształcenie kultury czytelniczej,
" wdrażanie do poszanowania książki,
" udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
b) opiekuńczo - wychowawczą poprzez:
" współdziałanie z nauczycielami,
" wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,
" otaczanie opieka uczniów szczególnie uzdolnionych,
" pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
c) kulturalno - rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
4. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
a) koordynowanie pracy w bibliotece:
" opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,
" uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
" projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
" sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa,
" odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki;
b) praca pedagogiczna:
" gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
" udostępnianie zbiorów,
" udzielanie informacji bibliotecznych,
" rozmowy z czytelnikami o książkach,
" poradnictwo w wyborach czytelniczych,
" udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,
" informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i przekazywanie wniosków związanych z analizą czytelnictwa,
" prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książce,
" organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
" dostosowywanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;
c) praca organizacyjna:
" gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
" opracowanie biblioteczne zbiorów,
" selekcja zbiorów i ich bieżąca konserwacja,
" organizowanie warsztatu informacyjnego,
" wydzielanie księgozbioru podręcznego,
" prowadzenie katalogów,
" udostępnianie zbiorów;
d) współpraca z rodzicami i instytucjami.
5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły;
a) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie,
b) zapewnia środki finansowe,
c) zarządza skontrum zbiorów,

d) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,
e) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
f) hospituje i ocenia pracę biblioteki.

§ 25
Bezpieczeństwo uczniów
1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły:
a) w czasie lekcji - nauczyciel prowadzący lekcję;
b) w czasie przerw między lekcjami - nauczyciel dyżurujący;
c) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Gimnazjum - nauczyciel i ustalony opiekun.
d) nad całościowym bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły czuwa powołany przez dyrektora szkoły koordynator do spraw bezpieczeństwa.
2. Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa dyrektor Gimnazjum.
3. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Gimnazjum.
4. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni regulamin ( odrębne przepisy ).
5. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie Gimnazjum.

§ 26
Pomoc i opieka socjalna i zdrowotna

1. Gimnazjum zapewnia stałą opiekę pielęgniarską oraz okresową opiekę lekarską nad uczniem.
2. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
3. Odpłatność za posiłki ustala Rada Gminy Słupno.
4. W wypadkach uzasadnionych sytuacją materialna ucznia dyrektor Gimnazjum może obniżyć opłatę ucznia za posiłki lub całkowicie zwolnić go z tej opłaty.
5. Dyrektor Gimnazjum na wniosek rodziców, pedagoga szkolnego lub wychowawcy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pedagoga szkolnego, może przyznać uczniowi pomoc materialną zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim regulaminie.
§ 27
Współdziałanie z rodzicami

1. Gimnazjum współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania i kształtowania uczniów.
2. Co najmniej raz na kwartał Gimnazjum organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.
3. Dla rodziców ( opiekunów ) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia w szkole organizuje się wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (opiekunów) z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w Gimnazjum, a przede wszystkim:
a) edukacyjno - wychowawczymi zadaniami i wymaganiami Gimnazjum związanymi z określonym cyklem kształcenia;
b) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
4. Oprócz stałych spotkań określonych w pkt 2 i 3 Gimnazjum w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (opiekunowi) możliwość uzyskania:
a) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka;
b) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.
5. W nie cierpiących zwłoki sprawach edukacyjno - wychowawczych Gimnazjum podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia.

VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 28
Zasady zatrudniania

1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi.
2. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, zatrudnia i zwalnia dyrektor Gimnazjum, kierując się:
a) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;
b) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Gimnazjum;

3. Dyrektor Gimnazjum sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

§ 29
Nauczyciele

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta nauczyciela i Kodeks pracy.
3. Nauczyciel korzysta z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.
4. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:
a) prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym opracowanie odpowiedniego procesu nauczania;
b) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Gimnazjum;
c) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
d) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;
e) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych;
f) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
g) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
5. Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są zespoły przedmiotowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. Zadania zespołów przedmiotowych to:
a) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;
b) wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły;
c) organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych;
d) przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów;
e) praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce .
6. Komisja przedmiotowa zobowiązana jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
7. Wychowawcy klas równoległych tworzą zespoły wychowawcze, których pracą kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. Do zadań zespołów wychowawczych należy szeroko rozumiana koordynacja pracy wychowawczej w klasach równoległych.


§ 30
Wychowawca klasy

1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział - klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale - wychowawcy.
a) dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia;
b) obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
c) wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej klasy do chwili ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie, chyba że Rada Szkoły złoży uzasadniony wniosek do dyrektora Gimnazjum o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 2:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami):
" różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
" ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły;
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów i słuchaczy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi );
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
" poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
" współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
" włączenia ich w sprawy życia klasy i Gimnazjum;
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.
4. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej oddziału, tj. Dziennik, arkusz ocen i świadectwa szkolne.


VII UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 31
Prawa i obowiązki ucznia szkoły
1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do :
a) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
c) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
d) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
e) poszanowania swej godności;
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
g) swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich;
h) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
i) nietykalności osobistej;
j) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
k) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
l) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania pomocy materialnej;
m) reprezentowania Gimnazjum w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
2. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
a) tematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;
b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum;
c) wystrzegać się nałogów;
d) naprawiać wyrządzone szkody materialne;
e) dbać o honor i tradycje Gimnazjum;
f) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
g) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Gimnazjum oraz ludziom starszym poprzez społeczne akceptowane formy.


§ 32
Nagrody, wyróżnienia i kary

1. Gimnazjum może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia lub nagrody:

a) pochwała wychowawcy
b) pochwała dyrektora
c) list pochwalny dla rodziców
d) tytuł najlepszego przedmiotowca szkoły;
e) świadectwo z wyróżnieniem;
f) nagroda rzeczowa dyrektora szkoły
g) stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub w sporcie
h) nagroda Wójta Gminy, której warunki przyznawania określa załącznik Statutu;
i) tytuł Wzorowego Absolwenta Gimnazjum
2. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:
a) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
b) upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności klasowej
c) upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej
d) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
e) naganę dyrektora szkoły wobec społeczności klasowej;
f) naganę dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej;
3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może skreślić z zastrzeżeniem pkt. 4 ucznia z listy uczniów, gdy ten:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia;
b) dopuszcza się kradzieży;
c) wchodzi w kolizję z prawem;
d) demoralizuje innych uczniów;
e) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.
4. Z listy uczniów może być skreślony:
a) każdy uczeń Gimnazjum, jeżeli osiągnął pełnoletniość.
5. Gimnazjum ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

6. Od każdej kary określonej w pkt. 2 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o ukaraniu.
7. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice (opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do dyrektora Gimnazjum.
8. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Gimnazjum.
9. Kryteria i tryb wyróżniania, nagradzania uczniów szkoły określa punktowy system oceniania zachowania.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
1. Statut Gimnazjum tworzony jest przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Rady Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców Gimnazjum.
2. Zmiany w statucie Rada Pedagogiczna przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców Gimnazjum - wniosek o nadanie statutu lun o wprowadzenie zmian kierowany jest do Rady Gminy.
3. Wszelkie zmiany w Statucie Gimnazjum i załącznikach (regulaminach) leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej.
4. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa szkoły.
5. Dla uzyskania prawomocności wymagają zatwierdzenia przez Radę Rodziców Gimnazjum i organ prowadzący szkołę.
6. Zmiany w załącznikach do Statutu stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie.
7. Statut Gimnazjum wraz z załącznikami otrzymują wszystkie organa szkoły. Jego kopia jest dostępna w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej gimnazjum: www.gimnazjumslupno.iscool.pl

IX PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE STATUTU SZKOŁY

Stan prawny na dzień 12 lutego 2008 r.

o Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zmianami)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ) ze zmianami
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 , poz. 432 ze zmianami)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) ze zmianami
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114) ze zmianami
o Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)
o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)


X ZAŁĄCZNIKI

10.1. Załącznik 1

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru uczniów spoza obwodu szkoły


I Przyjęcia uczniów spoza obwodu gimnazjum do klas I .

Do obwodu gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego w Słupnie należą następujące miejscowości :
Barcikowo ,Bielino, Borowiczki Pieńki, Cekanowo ,Gulczewo PGR, Gulczewo Stare , Gulczewo Nowe ,Liszyno ,Mijakowo ,Mirosław, Miszewko Stefany,
Miszewko Strzałk. , Ramutowo ,Rydzyno, Sambórz ,Słupno, Szeligi ,Święcieniec , Wykowo .
Uczniowie z tych miejscowości przyjmowani są do szkoły z urzędu poza wszelką kolejnością .

II Do klas I uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są w przypadku wolnych miejsc , na wniosek złożony przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka.

III Ilość oddziałów planowana jest corocznie w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków nauczania i opieki dla uczniów - szczegółowe warunki określa Statut gimnazjum.

IV W przypadku większej ilości kandydatów do klas I niż miejsc, którymi dysponuje szkoła, stosuje się następujące kryteria (dotyczy uczniów spoza obwodu) :

1. Przeliczamy wyniki ucznia uzyskane w szkole podstawowej, biorąc pod uwagę ilość punktów uzyskanych na sprawdzianie zewnętrznym kończącym szkołę podstawową oraz oceny z następujących przedmiotów :
język polski , matematyka , przyroda , historia , język obcy oraz ocenę z zachowania .


Wyniki ucznia przeliczamy wg schematu (indywidualny arkusz stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu Komisji Rekrutacyknej):
Uczeń może uzyskać maksymalnie 100p.

ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie kończącym szkołę podstawową -z zachowania
celująca - 10 p wz - 10 p
bdb - 8p bdb - 8 p
db 6 p db - 4 p
dst - 4 p podania uczniów z ocena niższą niż dobra
dop. - 2 p z zachowania nie będą rozpatrywane

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, decyduje kolejność zgłoszenia.
Laureaci konkursów przyjmowani są poza kolejnością

2. Nie będą rozpatrywane podania, które wpłyną po terminie rekrutacji.
3. Dyrektor szkoły ogłasza termin rekrutacji corocznie, na podstawie rozporządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i podaje do wiadomości w ogłoszeniu (marzec) we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz Urzędzie Gminy.

V Uczniowie spoza obwodu, ubiegający się o przeniesienie z innej placówki szkolnej, w trakcie trwania cyklu kształcenia
1. W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój podopiecznych Rada Pedagogiczna Gimnazjum podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu w trakcie trwania cyklu kształcenia po spełnieniu ściśle określonych warunków (tylko w szczególnych przypadkach);
a. zachowanie ucznia przechodzącego z innej placówki musi być przynajmniej dobre;
b. decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, przyszły wychowawca, pedagog szkolny, przewodniczący Zespołu ds. Wychowawczych.
c. decyzja o przyjęciu ucznia opiera się na opinii wydanej przez pedagoga szkolnego i wychowawcę ucznia ze szkoły macierzystej;
d. w uzasadnionych przypadkach uczeń składa pisemne zobowiązanie dotyczące ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, Regulaminie i WSO szkoły.
9. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim , których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od w/w kryteriów.
Załącznik do Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej

Przykładowy arkusz przeliczenia :

Imię i nazwisko ucznia data zgłoszenia ......................................
Adres zameldowania

Szkoła Podstawowa .............................................................................................................
Wyniki :
Wynik ucznia (ocena) Punkty rekrutacyjne
Wynik punktowy sprawdzianu 35 p 35
Język polski
6 10
Matematyka
4 6
Historia
5 8
Przyroda
3 4
Język obcy
5 8
Zachowanie Bdb
8
RAZEM 79

Decyzja Komisji :

uczeń został przyjęty / NIE został przyjęty do klasy I na rok szkolny .... ....../ ............
10.2. Załącznik 2 zmiany z dnia 29.11.2010 r.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
1. Wiedza i umiejętności ucznia ocenione będą na podstawie:
1) odpowiedzi ustnych,
2) prac pisemnych (kartkówki ,testy, sprawdziany, opracowania),
- przez kartkówkę rozumie się pracę pisemna ( do 20 min ) , obejmującą materiał z najwyżej trzech lekcji poprzedzających.
3) zadań domowych,
4) zadań praktycznych,
5) różnych form pracy na lekcji dostosowanych do specyfiki przedmiotu.
6) Aktywności i zaangażowania ucznia w przygotowanie się do lekcji i pracę na lekcji
2. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do utworzenia PSO (Przedmiotowy System Oceniania ) w Oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania i poinformowania o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, obowiązującej skali ocen, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
1) uczniów na lekcjach przedmiotów do 10 września każdego roku szkolnego,
2) rodziców na spotkaniach klasowych do 30 września każdego roku szkolnego.
3. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do przedstawienia PSO :
1) uczniom na lekcjach przedmiotów do 10 września każdego roku szkolnego,
2) rodzicom na spotkaniach klasowych do 30 września każdego roku szkolnego.
3) Udostępniania PSO w formie pisemnej w pracowniach przedmiotowych
4. Każdy uczeń ma prawo do:
1) samooceny,
2) oceny kolegów i oceny przez nich siebie,
3) wyrażania opinii o ocenie wystawionej przez nauczyciela,
4) przedstawienia propozycji zmian w zasadach oceniania.
5) Poprawy oceny wg przyjętych w szkole kryteriów i wyznaczonym terminie
5. Ocena za odpowiedź ustną oraz wykonane zadanie praktyczne jest jawna i powinna być na prośbę ucznia uzasadniona.
6. Sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem oceny uczeń winien otrzymać w ciągu dwóch tygodni od daty jej napisania.
7. Omówienie i poprawa prac pisemnych odbywać się będą na odpowiednich lekcjach przedmiotowych.
8. Uczeń może otrzymać pracę pisemną do domu na wyraźną prośbę rodziców.
9. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu pracy pisemnej w okresie jednego tygodnia.
10. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac klasowych do końca roku szkolnego.
11. Prace klasowe z przedmiotów humanistycznych nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.
12. Wszystkie prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; termin musi być odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych
13. Każda praca klasowa i sprawdzian muszą być poprzedzone lekcją utrwalającą
14. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania sprawdzianu obejmującego materiał z trzech lub mniejszej liczby lekcji.
15. W ciągu jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa lub sprawdziany, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
16. Na tydzień przed końcową klasyfikacją kończy się termin przeprowadzania sprawdzianów.
17. Ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych w ciągu semestru na pięć, niezależnie od liczby godzin przedmiotu w tygodniu.
18. Ustala się minimalną liczbę ocen z prac klasowych w ciągu semestru na dwie, niezależnie od liczby godzin przedmiotu w tygodniu.
19. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do ustalania we wrześniu z zespołami klasowymi sposobu i terminów poprawy ocen cząstkowych. Termin poprawy oceny nie może przekroczyć 7 dni od daty otrzymania oceny lub oddania poprawionej pracy pisemnej; dopuszcza się poprawę 1 wybranej przez ucznia kartkówki w ciągu semestru oraz poprawę każdego sprawdzianu .
20. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej niedostatecznej wystawionej za brak oddanej pracy ( referatu , rysunku , makiety , prezentacji i innych wytworów własnej pracy) w ciągu jednego tygodnia od uzyskania tej oceny .
21. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiadomości oraz notatek z lekcji w przypadku swojej nieobecności w szkole w terminie 1 tygodnia po powrocie do szkoły.
22. Uczeń ma prawo skorzystać indywidualnie z pomocy nauczyciela w opanowaniu materiału w uzgodnionym terminie
23. Poprawa prac pisemnych odbywa się w terminie ustalonym w PSO , przy czym nie może ona odbywać się na lekcjach przedmiotowych: poprawa ocen odbywa się w czasie zajęć pozalekcyjnych ( w tym świetlicowych) , przy czym uczeń uczęszczający na koła zainteresowań i inne , jest zobowiązany zwolnić się na ten czas u nauczyciela prowadzącego te zajęcia
24. Termin poprawy ocen jest stały w tygodniowym planie pracy nauczyciela (zapisany w PSO) .
25. Do dziennika zajęć lekcyjnych w celu dokumentowania systematyczności pracy ucznia wpisywane będą wszystkie oceny , w tym oceny z popraw ; do wystawienia oceny końcowej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę wyższą uzyskaną z tego samego materiału( treści programowych).
26. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów oraz minusów.
27. Rodzice (prawni opiekunowie) będą informowani o bieżących ocenach cząstkowych, a także o postępach w nauce. Sposoby informowania to:
1) zebrania ogólnoszkolne,
2) zebrania klasowe,
3) indywidualne rozmowy,
4) zapowiedziana wizyta w domu ucznia,
5) rozmowa telefoniczna,
6) korespondencja listowna,
7) adnotacja w zeszycie przedmiotowym.
28. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć lekcyjnych (pomijając zajęcia, na których odbywać się będzie zapowiedziany sprawdzian), bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. Liczba zgłoszeń nie powinna być większa niż 2 w ciągu semestru, w przypadku, kiedy zajęcia z danego przedmiotu odbywają się przynajmniej dwukrotnie w ciągu tygodnia. Jeżeli zajęcia z przedmiotu odbywają się tylko jeden raz - uczeń ma prawo zgłosić fakt nieprzygotowania tylko jednokrotnie w ciągu całego semestru (szczegółowe ustalenia zawiera Przedmiotowy System Oceniania - ustalany corocznie pomiędzy nauczycielem prowadzącym a uczniami i podawany do informacji rodzica do końca września każdego roku szkolnego, a uczniom na pierwszych zajęciach przedmiotu).
29. Nauczyciele zobowiązani są do:
1) pobudzania aktywności ucznia,
2) mobilizowania go do samokształcenia,
3) stwarzania warunków do uczestnictwa w różnych formach aktywności (olimpiady, konkursy przedmiotowe, akademie i in.),
4) stosowania indywidualizacji pracy z uczniem.
5. uwzględniania opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w pracy z
uczniem oraz podczas jego oceniania poprzez dostosowanie warunków i form
oceny .
30. Przy ustalaniu ocen z przedmiotów wymagających szczególnych predyspozycji, zdolności artystycznych oraz sprawności fizycznej ( plastyka , muzyka ), zajęcia techniczne , zajęcia artystyczne , wychowanie fizyczne) należy brać pod uwagę:
1) aktywność i zaangażowanie na lekcji,
2) przygotowanie do zajęć (posiadanie odpowiednich pomocy, stroju).
31. Szkoła może zorganizować zajęcia wyrównawcze w II semestrze dla uczniów u których - w wyniku klasyfikacji śródrocznej - stwierdzono znaczne braki edukacyjne.
32. Zajęcia te będą organizowane w miarę posiadanych środków.
33. Składniki stanowiące przedmiot oceny to:
1) zakres wiadomości,
2) umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce,
3) sposób przekazywania wiadomości,
4) stosowania terminologii naukowej z danej dziedziny,
5) zaangażowania oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
34. Oceny cząstkowe będą odnotowywane w dziennikach lekcyjnych.
35. Nauczyciele wychowania fizycznego mogą prowadzić własną dokumentację ocen inną niż dziennik, jednak zobowiązani są do wpisywania ocen cząstkowych dwa razy w semestrze.
36. Skala ocen obowiązywać będzie również na lekcjach religii.
37. Ustala się następujące kryteria oceny sprawdzianów testowych i prac pisemnych będących formą sprawdzianu:
1) stopień celujący (6) - 95% - 100% możliwych do uzyskania punktów i dodatkowe zadania wykraczające poza treści programowe,
2) stopień bardzo dobry (5) - 86% - 100% możliwych do uzyskania punktów,
3) stopień dobry (4) - 70% - 85% możliwych do uzyskania punktów,
4) stopień dostateczny (3) - 50% - 69% możliwych do uzyskania punktów,
5) stopień dopuszczający (2) - 35% - 49% możliwych do uzyskania punktów,
6) stopień niedostateczny (1) - mniej niż 35% możliwych do uzyskania punktów.
38. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
39. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (końcowo - rocznym i semestralnym) poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie wychowawcę i ucznia o grożących stopniach niedostatecznych (rocznych i semestralnych ).
40. Po otrzymaniu informacji wychowawca zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną z wyszczególnieniem przedmiotów, z których uczeń jest zagrożony.
41. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są potwierdzić otrzymaną informację podpisem.
42. Wychowawca klasy przechowuje potwierdzoną informację do końca roku szkolnego.
43. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (końcowo-rocznym i semestralnym) poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów w formie ustnej o przewidywanych dla nich stopniach (semestralnych i rocznych).
44. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń nie klasyfikowany z powodu:
1) nieobecności usprawiedliwionej,
2) nieobecności nieusprawiedliwionej;
45. Rada Pedagogiczna wydając zgodę na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego ma na uwadze dobro uczniów i każdy przypadek rozpatruje indywidualnie.
46. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów powiadamiają wychowawcę klasy o braku podstaw do wystawiania ocen na miesiąc przed zakończeniem semestru.
47. Wychowawca klasy w formie pisemnej powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości składania egzaminu klasyfikacyjnego (na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego).
48. Uczeń lub rodzice składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego najpóźniej na 2 tygodnie przed zakończeniem semestru lub rok szkolnego.
49. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których to powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
50. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną wydaje decyzję o dopuszczeniu do egzaminu oraz w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ustala termin egzaminu - nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
51. W jednym dniu uczeń nie może zdawać więcej niż 3 egzaminy klasyfikacyjne,
52. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły - jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcie edukacyjne lub pokrewne - jako członek komisji.
53. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
54. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
55. Skreślony [Do wyjątkowych przypadków zalicza się:
1) długotrwałą chorobę,
2) szczególną sytuację rodzinną potwierdzoną przez wychowawcę.
3) zmianę szkoły w ciągu roku szkolnego.]

56. Uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego zobowiązany jest poinformować na piśmie o swej decyzji dyrektora szkoły nie później niż dwa dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. W imieniu ucznia pismo takie mogą wystosować jego rodzice (opiekunowie).
57. Dyrektor szkoły ustala do końca czerwca skład komisji egzaminacyjnej oraz termin egzaminu poprawkowego.
58. Rodzice mają prawo do zapoznania się ze składem komisji przeprowadzającej egzamin.
59. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki , muzyki , zajęć artystycznych , zajęć technicznych , informatyki oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
60. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne - jako egzaminujący
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
61. Nauczyciel może być zwolniony z udziału komisji:
1). na własną prośbę
2). na prośbę rodzica (opiekuna) skierowaną na piśmie do dyrektora szkoły.
62. Dyrektor szkoły może powołać jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
63. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danym uczniem.
Pytania powinny być zaakceptowane przez pozostałych członków komisji, przed zatwierdzeniem przez dyrektora szkoły.
64. Zakres pytań i zadań na egzamin poprawkowy powinien obejmować materiał na ocenę dopuszczającą.
65. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia zrecenzowane przez nauczyciela prowadzącego egzaminy zatwierdzone podpisami przez członków komisji oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
66. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie.
67. Dodatkowy termin ustala dyrektor szkoły.
68. Ustala się ostateczny termin składania egzaminu poprawkowego na 30 sierpnia danego roku szkolnego.
69. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna, rozważając możliwości wyrównania braków w dalszym etapie kształcenia .
70. Uczeń ma prawo składania egzaminu sprawdzającego z jednego przedmiotu, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) jest jego zdaniem lub jego rodziców zaniżona.
71. Skreślony.
72. Zgoda Rady Pedagogicznej na przystąpienie ucznia do egzaminu sprawdzającego uwarunkowana jest:
1) długotrwałą chorobą ucznia,
2) szczególną sytuacją rodzinną ucznia,
3) zmianą szkoły w ciągu roku szkolnego.
Rada Pedagogiczna wydając zgodę na przystąpienie do egzaminu sprawdzającego ma na uwadze dobro uczniów i każdy przypadek rozpatruje indywidualnie.
73. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin sprawdzający z dwóch przedmiotów.
74. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym semestrze.
75. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuję komisję złożoną z:
- dyrektora szkoły lub wychowawcy - jako przewodniczącego,
- nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminującego,
- nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członka komisji.
76. Egzamin sprawdzający przeprowadza się formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
77. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
78. Komisja egzaminacyjna może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
1) podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
79. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający skład komisji, terminu egzaminu, pytania egzaminacyjne (ćwiczenia zadania praktyczne), wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
80. O wyniku egzaminu komisja powiadamia ucznia w ciągu dwóch dni.
81. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
82. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego otrzymuje stopień wcześniej wystawiony przez nauczyciela.
83. Oceny zachowania dokonuje się pod koniec każdego semestru.
84. Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba uzyskanych punktów.
85. Ustalono ocenę zachowania śródroczną i roczną według następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne

86. Od roku szkolnego 2010/2011 wszyscy uczniowie klas II gimnazjum uczestniczą w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego
87. Zespołowy projekt edukacyjny podlega ocenie :
- z przedmiotu - wg odrębnych kryteriów
- z zachowania - wg odrębnych kryteriów określonych załączniku do WSO
88. Warunki, formy , tematykę termin realizacji projektu corocznie określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną ;
89. Informacja o udziale ucznia w projekcie wpisywana jest na świadectwie ukończenia gimnazjum - wg odrębnych przepisów
90. Uczniowie klas III uczestniczący w zajęciach z doradztwa zawodowego , nagradzani są za aktywność i udział w zajęciach wg PSO tych zajęć ( do + 50 p do oceny z zachowania na semestr)
10.3. Załącznik 3

V . PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Ocena zachowania ucznia wyraża w szczególności opinię szkoły o:
a) funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na jego stopnie z przedmiotów
nauczania, promowania do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
3. Przyjęto ocenę zachowania śródroczną i roczną według następującej skali:
" wzorowe
" bardzo dobre
" dobre
" poprawne
" nieodpowiednie
" naganne
4. Ocenę zachowania ucznia wystawia wychowawca.
5. Wychowawca gromadzi informacje i opinie o zachowaniu ucznia w teczce
wychowawcy klasowego.
6. Ocena zachowania jest jawna.
7. Na daną ocenę zachowania uczeń pracuje cały semestr, oceny nie można poprawić w ciągu tygodnia lub dwóch, uczeń musi wykazać się trwałą poprawą zachowań lub postaw.
8. O proponowanych ocenach zachowania uczniów wychowawca informuje klasę na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
9. Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej - śródrocznych i końcowych
a) od ustalonej przez wychowawcę oceny przysługuje odwołanie na piśmie do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora szkoły następującym podmiotom:
- Rodzice Ucznia
- Samorząd Uczniowski
b) odwołanie od oceny musi zostać wniesione na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna na w/w posiedzeniu rozpatruje odwołanie od oceny zachowania. Dokonuje ponownej weryfikacji przyznanych punktów za każdy składnik stanowiący przedmiot oceny, ustalając ją ponownie lub utrzymując w mocy ocenę wystawioną przez wychowawcę.
c) ocena zachowania ustalona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna.

10. Uczeń lub Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają , że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych .

11. W przypadku stwierdzenia , że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję , która :
-ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów ;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji ;

12. W skład komisji wchodzą :
-dyrektor szkoły
-wychowawca klasy
-wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący w danej klasie zajęcia
-pedagog szkolny
-psycholog szkolny
-przedstawiciel samorządu uczniowskiego
-przedstawiciel rady rodziców


13. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
" kultura osobista ucznia,
" dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych,
" rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań, aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
" frekwencja,
" postawa wobec kolegów i koleżanek,
" postawa wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,
" udział w konkursach pozaszkolnych,
" stosunek do obowiązków szkolnych,
" postawa wobec nałogów i uzależnień,
" dbałość o wygląd zewnętrzny.
" przestrzeganie postanowień dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
" Udział w projekcie edukacyjnym
14. Od roku szklonego 2006/2007 wprowadza się punktowy system oceniania.
Sposób działania punktowego systemu oceniania zachowania:
Każdy uczeń 1 września otrzymuje obligatoryjnie 151 punktów. Od tej chwili może gromadzić dodatkowe punkty za różne dobre czyny lub tracić je za występki i zaniedbania.
Przedziały punktowe:
- Wzorowe: od 321 - wzwyż;
- Bardzo dobre: od 231 - 320;
- Dobre : od 151 - 230;
- Poprawne: od 101 - 150;
- Nieodpowiednie: od 21 - 100
- Naganne : od 20 w dół

System zwiększa rangę oceny dobrej.
Zgodnie z misją i statutem szkoły wprowadza się następującą klauzulę:
" Zachowanie wzorowe może otrzymać jedynie uczeń, który w ciągu semestru zgromadził wymaganą ilość punktów, w tym nie więcej niż 25 punktów minusowych oraz poprawił swoje zachowanie wynikające z tych punktów regulaminu, za które otrzymał punkty ujemne oraz wykazał się działalnością społeczną na rzecz innych ( np. biorąc udział lub organizując akcje charytatywne, pomoc dla innych, akcje na rzecz szkoły, etc. )
" Zachowanie bardzo dobre może otrzymać uczeń, który w ciągu semestru zgromadził wymaganą ilość punktów, w tym nie więcej niż 45 punktów minusowych oraz poprawił swoje zachowanie wynikające z tych punktów regulaminu, za które otrzymał punkty ujemne oraz wykazał się działalnością społeczną na rzecz innych ( np. biorąc udział lub organizując akcje charytatywne, pomoc dla innych, akcje na rzecz szkoły, etc. )
" Zachowanie dobre może otrzymać taki uczeń, który w ciągu semestru zgromadził wymaganą ilość punktów, w tym nie więcej niż 65 punktów ujemnych, przy czym nie popełnił żadnego z czynów obligatoryjnie wykluczających dobrą ocenę z zachowania ( pkt. 4c, 5, 6, 7) oraz poprawił swoje zachowanie wynikające z tych punktów regulaminu, za które otrzymał punkty ujemne ( np. biorąc aktywny udział w pracy na rzecz szkoły, organizując akcje charytatywne, pomoc dla innych, etc. )
" Uczeń, który świadomie narusza kodeks prawny , regulamin szkoły wraz z regulaminami towarzyszącymi ( imprez , pracowni, świetlicy , biblioteki itp. ) , otrzymuje ocenę naganną z zachowania bez względu na liczbę uzyskanych punktów.
- Uczniowie notorycznie łamiący szkolne prawo i zasady obowiązujące w szkole - na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej - może zostać objęty zakazem uczestnictwa w organizowanych przez szkołę imprezach okolicznościowych - dyskotekach, balach, wycieczkach, wyjazdach na rozgrywki i zawody sportowe.
- Nauczyciele organizujący wyjazdy , wycieczki , imprezy sportowe , są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły listy uczestników w celu jej weryfikacji przez dyrektora , który przy pod -pisywaniu karty wyjazdu (nie później niż 3 dni robocze przed datą wyjazdu) bierze pod uwagę wypełnianie obowiązków ucznia - zachowanie , frekwencję oraz oceny - dotyczy to zwłaszcza uczniów klas III .
- system zwraca szczególną uwagę na frekwencję ucznia - ucieczki , wagary , nieusprawiedliwione nieobecności o ile noszą znamiona postępowań ciągłych , mogą być podstawą do obniżenia oceny z zachowania ( uczniowie przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do realizacji wszystkich zajęć prowadzonych przez szkołę ( np. zajęć świetlicowych , rekolekcji , dni otwartych , akademii i apeli okolicznościowych , zajęć opiekuńczych , spotkań i wycieczek edukacyjnych na terenie gminy) wynikających z organizacji pracy szkoły .

SYTUACJE, w których rodzice ( opiekunowie) ucznia będą zawiadamiani przez szkołę lub proszeni do natychmiastowego skontaktowania się ze szkołą:
1) jeśli łączna liczba punktów będzie równa 21, ponieważ istnieje obawa, że uczeń utraci pozytywną ocenę z zachowania
2) jeżeli uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków ; w sytuacjach stanowiących poczucie szczególnego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno własnego jak i innych osób
3) jeśli uczeń opuści szkołę podczas trwania zajęć nie dopełniając obowiązujących procedur zwolnienia się z lekcji ( ucieczka )
" W sytuacji wyjątkowych wątpliwości dotyczących oceny wynikającej z sumy punktów zdobytych przez Ucznia i oceny nauczycieli, przyjmuje się następujący sposób wystawiania oceny z zachowania:
A - cz.1 punkty zgromadzone przez ucznia wg podanych zasad WSO,
B - cz.2 uśrednioną ocenę wystawioną przez zespół n - li uczących w danej klasie zaokrąglona matematycznie ( "środek" przedziału danej oceny ) w górę lub w dół,
Ocena końcowa: ( A + B ) : 2

15. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:
a. ocenianie bieżące przez wychowawcę i nauczycieli
b. klasyfikacja śródroczna (semestralna)
c. klasyfikacja roczna
16. Wychowawca klasy zobowiązany jest do dwukrotnego wystawienia oceny z zachowania, natomiast raz w miesiącu nauczyciel - wychowawca zobligowany jest do podsumowania zdobytych przez ucznia punktów, na podstawie karty spostrzeżeń znajdującej się w dzienniku lekcyjnym.
17. Ocena roczna uwzględnia ocenę z I semestru.
18. Oceny z zachowania wystawiane są na podstawie punktowej skali ocen.
19. Na dwa tygodnie przed terminem wystawiania oceny z zachowania wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie.
20. Podstawą do obliczenia punktów w okresach wymienionych w pkt. 2 niniejszego regulaminu są następujące dokumenty:
21. Dziennik lekcyjny
a) karta spostrzeżeń zachowania ucznia znajdująca się w dzienniku lekcyjnym
b) tabele punktowe
22. Karty spostrzeżeń zachowania uczniów umieszczone są w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel prowadzący zajęcia, zmuszony umieścić uwagę o zachowaniu ucznia, pamięta o wpisaniu krótkiej uwagi o jego zachowaniu (pozytywnej lub negatywnej), o wpisaniu daty i własnego podpisu. Punkty ujemne lub dodatnie przyznaje tylko wychowawca klasowy.
23. Zapisy muszą być numerowane i datowane.
24. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.
25. Uczeń ma prawo do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie w obecności nauczyciela.
26. W szczególnych przypadkach nieobjętych tabelami nauczyciel po konsultacji z zespołem klasowym może przyznać lub ująć punkty, dokonując odpowiedniego wpisu do kart spostrzeżeń i uwag.
27. Uczeń może pozyskiwać punkty (tabela 1) lub je tracić (tabela 2).
28. Uczeń może otrzymać punkty (dodatnie, ujemne) w szczególnych przypadkach za inne elementy nieuwzględnione w niniejszym wykazie (maksymalnie 40 pkt.).
29. Uczeń wyróżniający się osiągnięciami i wzorową postawą może otrzymać pochwałę dyrektora Gimnazjum.
W przypadkach rażących naruszeń zasad życia szkolnego dyrektor Gimnazjum może udzielić uczniowi upomnienia lub nagany.
30. Zachowania negatywne, , szczególnie niepożądane , do których dodatkowo stosuje się procedury wynikające z przepisów prawa karnego i których punktowanie następuje w zaostrzony sposób , to:
" Kradzież, fałszerstwo , oszustwo - zachowanie naganne
" Notoryczne palenie papierosów , picie alkoholu , stosowanie innych środków psychoaktywnych (w tym narkotyków , dopalaczy) , udostępnianie ich innym uczniom , handel w/w środkami na terenie szkoły , nakłanianie do spożycia - zachowanie negatywne
" Palenie papierosów - jednorazowy incydent - 30 punktów ujemnych
" Fałszowanie dokumentów , podpisów - zachowanie naganne
" Zorganizowana przemoc ( słowna i fizyczna) - zachowanie naganne
" Wyłudzanie pieniędzy - zachowanie naganne
" Zażywanie , posiadanie , rozprowadzanie lub przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu , narkotyków , dopalaczy , innych środków psychoaktywnych - zachowanie naganne
" Konflikt z prawem - obniżenie oceny o jeden stopień
" Zamieszczanie na stronach internetowych sformułowań obrażających kolegów , nauczycieli , dobre imię szkoły ; cyberprzemoc - 30 punktów ujemnych
" Publiczne obrażanie , znieważanie , szydzenie z kolegów , nauczycieli , pracowników szkoły - obniżenie oceny z zachowania o jeden stopieńUczeń otrzymuje punkty pozytywne za: Max
liczba
punktów IX Suma pkt


X Suma pkt

XI Suma pkt

XII Suma pkt

I Suma pkt

II Suma pkt Suma
punktów w
semestrze
I WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1. Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (raz na okres rozliczeniowy) 10
2. Pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim (raz na okres rozliczeniowy) 20
3. Odpowiedni i stosowny strój szkolny (raz na okres rozl.) 10
4. Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego 5
5. Wzorowa frekwencja (raz na okres rozliczeniowy)
a. 0 godz. opuszczonych i 0 spóźnień (raz na okres rozl.) 20
b. do 7 godzin opuszczonych usprawiedliwionych 10
c. Punktualność - 0 spóźnień na lekcje (raz na okres rozl.) 10
6. Wkład w pracę: sumienność rzetelność ucznia ( raz na okres rozliczeniowy) 20
7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminów w pracowniach przedmiotowych ( raz na okres rozliczeniowy) 10
8. Wzorowe przestrzeganie regulaminu biblioteki
(systematyczność wypożyczania książek)-raz na okres rozl.
10
II POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1. Praca na rzecz klasy 5
2. Praca na rzecz szkoły 10
3. Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych(raz na okres rozliczeniowy) 10
5. Dbałość o samorozwój (koła zainteresowań, SKS-y, warsztaty, rozwijanie uzdolnień) (raz na okres rozliczeniowy) 10 za każde koło
III DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
1. Przygotowanie akademii i imprez szkolnych i udział w nich 10
2. Udział w konkursach przedmiotowych:
a. szkolnych -5
międzyszkolnych - 10
powiatowych - 15
wojewódzkich - 20


b. zajęcie miejsca punktowanego (1 - 3) w konkursie szkolnym 10
c. zajęcie miejsca punktowanego (1 - 3) w konkursie międzyszkolnym - 20
powiatowym - 30
międzypowiatowym  - 40


3 zawody sportowe

szczebel szkolny 10
szczebel: powiatowy - 20,
międzypowiatowy - 30,
wojewódzki - 40


IV GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
1. Pochwała Dyrektora szkoły 30
2. Pochwała wychowawcy klasy 20
V OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
1. Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów (raz na okres rozliczeniowy) 1 - 10
2. Kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły
(raz na okres rozliczeniowy) 10

Uczeń otrzymuje punkty negatywne za: Max liczba
punktów IX Suma pkt X Suma pkt

XI Suma pkt

XII

Suma pkt

I

Suma pkt

II Suma pkt Suma
punktów w
semestrze
I NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1. Zakłócanie toku lekcji, naruszenie dyscypliny na lekcji i na przerwie 5
2. Nieuzasadnione spóźnienie 1
3. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego lub szkolnego 5
4.
Nieobecność nieusprawiedliwiona i nieusprawiedliwianie nieobecności
w wyznaczonym terminie 3 (za każdą nieuspr. godz.)
5. Ucieczki z wybranych lekcji 5 za każdą godz.
6.
Korzystanie na lekcji, podczas przerw międz. z telefonów komórkowych
(rozmowa przez telefon, zabawy telefonem, zdjęcia, nagrania) 10
7. Korzystanie na terenie szkoły z IPOD-ów i innych tego typu urządzeń 10
8. Nieobecność na zajęciach świetlicowych - za każde opuszczone zajęcia 5
9.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminów w pracowniach
przedm. a także- sali gimnastycznej ,na holu szkolnym, w bibliotece, świetlicy 10
10.

Niesystematyczne wywiązywanie się z obowiązku zwrotu
wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej

10

II POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1. Niszczenie rzeczy cudzych lub szkolnych 30
2. Poważna kradzież, fałszerstwo, oszustwo Zachowanie naganne
3. Wyłudzanie pieniędzy 50
4. Brak zmiennego obuwia 5
5. Obojętność na nieład w najbliższym otoczeniu 5
6. Grupowe opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia 30
IV BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
1. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych 10
2.
Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła,
sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników (niszczenie, dewastacja)
10
V NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻANIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB
1. Zaczepki fizyczne (popychanie, podkładanie nogi, szarpanie) 20
2. Bójka, pobicie 50
3.

Notoryczne palenie papierosów, picie alkoholu lub stosowanie innych szkodliwych używek; udostępnianie wymienionych środków innym uczniom lub nakłanianie do ich spożycia Zachowanie naganne


4. Palenie - jednorazowy incydent 30
5.
Opuszczanie na przerwie, w czasie lekcji terenu szkoły bez zezwolenia
n-la 30
6. Niewłaściwe zachowanie w gimbusie ( autobusie szkolnym) 30
VI NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
1.
Niekulturalne słownictwo podczas rozmów z kolegami, w czasie lekcji itp. 20
2. Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie, itp.) 10
3.
Zaczepki słowne wobec uczniów (wyśmiewanie, wyzwiska, szydzenie
itp.) 20
4. Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą 20
5. Kłamstwo - niesłuszne oskarżanie uczniów i nauczycieli 20

6. Jaskrawy makijaż, kolczyki w ustach, brwiach, mocno wyżelowane,
farbowane włosy, jaskrawo pomalowane paznokcie, itp. 10
7. Niewłaściwy, niestosowny do sytuacji ubiór 10
8. Przejawianie i publiczne okazywanie wszelkiego rodzaju zachowań związanych z seksualnością własną i innych osób (całowanie, obłapywanie, afiszowanie cielesności, itp.) 20
9. Nagana Dyrektora szkoły 30 - 50
VII NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
1. Lekceważenie poleceń nauczyciela (na lekcji i na przerwie) 20
2. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły 40
3.

Zaczepki słowne wobec pracowników szkoły i uczniów (przekleństwa, nieprzyzwoite gesty i pozy, znęcanie się psychiczne - groźby, szantaż, nękanie), 50
4. Fałszowanie dokumentów, podpisów Zachowanie naganne
5. Zorganizowana przemoc Zachowanie naganne
6.
Wyłudzanie pieniędzy
Zachowanie naganne
7. Zażywanie, posiadanie, rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły Zachowanie naganne
8.
Publiczne znieważanie, obrażanie, szydzenie z kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
50
9. Tworzenie i rozpowszechnianie obraźliwych treści pod adresem nauczycieli i innych pracowników szkoły i uczniów
(Internet, zeszyty "złote myśli", pamiętniki, napisy na murach, ........) Zachowanie naganne10.5. Załącznik 5

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

I Postanowienia ogólne

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżury międzylekcyjne obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (z wyjątkiem nauczyciela bibliotekarza, pedagoga i psychologa szkolnego - ze względu na charakter pracy).
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
4. Plan dyżurów jest układany przez wyznaczonego nauczyciela, a zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć.
5. Miejsca dyżurowania nauczycieli: hole, korytarze, schody, szatnie sanitariaty, plac przed szkołą (w miesiącach wiosennych i letnich).
6. Dyżury obejmują wszystkie przerwy międzylekcyjne.
7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel rozpoczyna o godz. 7:30, ostatni dyżur kończy się z chwilą odjazdu ostatniego gimbusu.
8. Nauczyciel pełniący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia tego obowiązku.
9. Nauczyciele wychowania fizycznego zapewniają bezpieczeństwo uczniów przy łączniku z salą gimnastyczną i szatnią.
10. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić uczniom opiekę.
11. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami lekcyjnymi oraz na klasy pozostające bez opieki i podejmuje wszelkie działania, aby tę opiekę zapewnić.

II Obowiązki nauczyciela dyżurującego

Do obowiązków nauczycieli dyżurujących należy:
1. Punktualne rozpoczynanie dyżurów w miejscach wyznaczonych.
2. Nauczyciel dyżurny udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku na przerwę.
3. Czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów.
4. Baczne obserwowanie dzieci i interweniowanie w razie potrzeby.
5. Dbanie o czystość , ład i porządek w miejscu pełnienia dyżurów.
6. Kontrolowanie zachowania się dzieci w sanitariatach.
7. Przestrzeganie zasady wychodzenia uczniów z sal lekcyjnych.
8. Zabrania się pozostawiania uczniów w klasie w czasie przerwy bez nauczyciela. Sale lekcyjne w czasie przerwy maja być zamknięte.
9. Zgłoszenie dyrekcji szkoły lub koordynatorowi ds. bezpieczeństwa o zauważonych usterkach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów.
10. Udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w zdarzeniach mających znamiona wypadku, zawiadomienie wychowawcy/ dyrekcji szkoły.
11. Załącznikami do niniejszego regulaminu są grafiki dyżurów nauczycielskich na dany rok szkolny.

10.7. Załącznik 7

Regulamin dyskotek szkolnych organizowanych w Gimnazjum
im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie

1. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem.
2. W szkole mogą odbywać się dyskoteki w godzinach od 16.00 do 20.00 jako forma integracji i zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
3. Uczestnikami dyskotek mogą być tylko uczniowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Słupnie.
4. Uczniowie przychodzą na dyskotekę tylko w wyznaczonym czasie 15.45 - 16.30
5. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie nie mają możliwości wstępu na dyskotekę.
6. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły podczas dyskoteki.
7. Uczniowie mogą opuszczać dyskotekę w celu udania się do domu od godziny 19.30, w godzinach wcześniejszych tylko w przypadku osobistego odbioru ucznia przez rodzica lub opiekuna.
8. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wychowawcy i inni nauczyciele gimnazjum oraz rodzice lub opiekunowie uczniów.
9. Zadaniem opiekunów jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników zabawy oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy, w związku z tym opiekun ma prawo:
" zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników,
" nie wpuszczać uczniów, którzy znajdują się na liście osób mających zakaz uczestnictwa w zabawie,
" sprawdzać zawartość bagażu podręcznego. Zbadać dostępnymi metodami, w razie wątpliwości, stan trzeźwości wchodzących na zabawę,
10. Dyskoteki mogą być odpłatne dla uczestników. Cena biletu wynosi 1 zł, ta symboliczna opłata zostanie przeznaczona na określony cel. Decyzję podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego.
11. Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice (opiekunowie), brak zgody jest równoznaczny z zakazem uczestnictwa w zabawie.
12. Po zakończeniu dyskoteki rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do odebrania dziecka.
13. Dopuszcza się samodzielny powrót ucznia do domu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).
14. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne.
15. Organizator wyznacza grupę do sprzątania miejsca dyskoteki, za pozostawione nieczystości odpowiada organizator.
16. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie, a ewentualne koszty pokrywają ich rodzice.
17. Konsekwencją nagannego zachowania ucznia na dyskotece jest zakaz udziału w kolejnej dyskotece oraz przyznanie odpowiedniej ilości punktów minusowych zgodnie z kryteriami oceny zachowania zawartymi w WSO.
18. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu - palenie tytoniu, posiadanie i picie alkoholu, posiadanie lub namawianie do spożycia narkotyków czy innych środków odurzających, agresywne i wulgarne zachowanie, zachowanie wskazujące na spożycie alkoholu bądź narkotyków - organizator zawiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów), policję oraz dyrektora szkoły.
19. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej organizator lub dyrektor szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamia Posterunek Policji w Słupnie.
Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z powyższym regulaminem na początku roku szkolnego i przypominać go przed każdą dyskoteką.


10.8. Załącznik 8


Regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ; art. 90 b , ust.3 i art. 90 g , ust.1-11.

1. Stypendium o charakterze motywacyjnym ma na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.
2. Uczniowie mogą otrzymywać stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i / lub za osiągnięcia sportowe .
3.Stypendium może otrzymać każdy uczeń naszego gimnazjum z klas I - III , nie wcześniej niż po zakończeniu I semestru nauki w danym roku szkolnym i który spełnia warunki ustalone w części II Regulaminu
4. Ten sam uczeń może równocześnie otrzymać stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe jeśli spełnia kryteria i warunki określone w części II Regulaminu
5.Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe finansowane są z dochodów jednostek samorządu terytorialnego i zapisane w budżecie szkoły na dany rok kalendarzowy.


I KOMISJA STYPENDIALNA

1. Komisja Stypendialna jest odpowiedzialna za opiniowanie wpływających do niej wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
2. Komisję Stypendialną powołuje w danym roku szkolnym dyrektor gimnazjum.(zał.1- powołanie komisji )
3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą :
- wnioskodawca ( wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego)
- przewodniczący zespołu ds. wychowawczych
- pedagog szkolny
- 2 nauczycieli uczących w klasie ucznia zgłoszonego do otrzymania stypendium
w przypadku , gdy wnioskodawca pełni równocześnie funkcję przewodniczącego zespołu , dyrektor wyznacza innego nauczyciela do 5- osobowego składu komisji.
4. W swoich pracach Komisja Stypendialna zasięga opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego .
5. Komisja Stypendialna prowadzi własną dokumentację opiniowanych wniosków (zał. 2.), która przechowywana jest w sekretariacie szkoły

II UPRAWNIENI

Uczniowie UPRAWNIENI do otrzymania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce
1. Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie , który uzyskał średnią ocen ustaloną przez Komisję Stypendialną na dany rok szkolny i który spełnia następujące kryteria :
a. osiągnął średnią arytmetyczną ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie jest niższą niż 4,75
b. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
2. Nieklasyfikowanie ucznia z wychowania fizycznego nie wpływa na możliwość przyznania stypendium za wyniki w nauce.

Uczniowie UPRAWNIENI do otrzymania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia sportowe

1. Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie , który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym , reprezentując szkołę na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i który spełnia dodatkowo kryteria:
a. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
b. godnie reprezentuje szkołę podczas rozgrywek sportowych
c. przestrzega zdrowego trybu życia

III Tryb przyznawania stypendium :

Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy , do której uczęszcza uczeń .(zał.3 -wzór wniosku) a za osiągnięcia sportowe nauczyciel wychowania fizycznego.
1. wniosek składany jest za pośrednictwem sekretariatu do przewodniczącego Komisji Stypendialnej w terminach określonych na dany rok szkolny
2. Komisja Stypendialna opiniuje wniosek w ciągu 7 dni od jego otrzymania przekazuje go dyrektorowi szkoły w terminie określonym na dany rok szkolny
3. Dyrektor gimnazjum dokonuje analizy wszystkich wniosków i podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium

IV Wysokość stypendium , termin i zasady wypłacania
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze.
2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (gmina Słupno) oraz radą pedagogiczną , biorąc pod uwagę ilość kandydatów do stypendium i środki przyznane na ten cel .
3. O przyznaniu stypendium oraz sposobie jego wypłaty uczeń oraz jego rodzice (opiekunowie prawni) poinformowani są na piśmie .
4. Uczniowie, którzy otrzymają stypendium są dodatkowo wyróżnieni na uroczystym apelu szkolnym i/lub podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
V Szkoła może pozyskiwać środki od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na pomoc stypendialną dla naszych uczniów - osoby te mają prawo do ustalenia odrębnych zasad udzielania uczniom pomocy stypendialnej oraz mogą ubiegać się o zatwierdzenie tych zasad przez ministra ME i N( art.21 ust.1 pkt39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
VI Szczegółowe zasady regulujące przyznawanie stypendium określa dyrektor gimnazjum na mocy zarządzenia wewnętrznego do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego .
10.10. Załącznik 10

REGULAMIN GIMNAZJUM


I Postanowienia ogólne

1. Gimnazjum w Słupnie działa w oparciu o obowiązujący statut, w którym zawarte są między innymi zakresy zadań nauczycieli i innych pracowników oraz prawa i obowiązki uczniów. Regulamin gimnazjum jest dokumentem zawierającym postanowienia, które regulują życie wewnętrzne całej społeczności szkolnej podczas wypełniania statutowych obowiązków.
2. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum oraz uczniowie szanują prawo każdego członka społeczności szkolnej do własnych poglądów i do osobistej "inności" pod warunkiem, że nie obraża to nikogo i nikomu nie czyni krzywdy.
3. Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm moralnych, kultura osobista i uczciwość.
4. Troska o dobre imię gimnazjum powinna przyświecać wszystkim członkom społeczności szkolnej.
5. Regulamin funkcjonuje jako dokument uzupełniający postanowienia Statutu.


II Współgospodarzenie szkołą

6. Młodzież szkolna korzysta z pomieszczeń szkolnych i ma obowiązek troszczyć się o porządek i czystość w całym budynku szkolnym i wokół niego.
7. Każdy zespół klasowy otrzymuje do opieki na początku roku szkolnego wyznaczoną część terenu szkolnego, klasopracownię lub salę lekcyjną i odpowiada za ład i porządek przed Samorządem szkolnym i Radą Pedagogiczną.
8. Uczniowie pełniący dyżur w klasie mają obowiązek :
- sprawdzenie przed wejściem do sali lekcyjnej ( pracowni ) porządku w części korytarza zajmowanego przez uczniów w czasie przerwy,
- sprawdzenia stanu sali lekcyjnej ( pracowni ) po zajęciach,
- przygotowania tablicy i innych pomocy do lekcji,
- wykonania innych poleceń nauczyciela.
9. Uczeń ma obowiązek troszczyć się o mienie szkoły, nie niszczyć go i nie pozwalać, by niszczyli go inni. Uczeń, który niszczy sprzęt, ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Uczeń, w obecności którego został zniszczony sprzęt, ma obowiązek zgłosić to do wychowawcy lub dyrekcji szkoły.
10. Zespoły klasowe, organizacje szkolne organizujące dyskoteki, spotkania i wieczorki w pomieszczeniach szkolnych, zobowiązane są do oddania pomieszczeń w takim stanie, jaki był przed imprezą. Za wyrządzone szkody ponoszą odpowiedzialność materialną.

III Usprawiedliwianie nieobecności w szkole


" Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
" Usprawiedliwianie nieobecności w szkole powinno nastąpić na pierwszej godzinie wychowawczej, zaraz po powrocie dziecka do szkoły (nie później jednak niż 7 dni po ustaniu zwolnienia).
" W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej w czasie jednego miesiąca :
a. powyżej 30 godzin - następuje zaproszenie rodziców przez wychowawcę/pedagoga szkolnego do szkoły, w celu przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej przyczyny nieobecności dziecka w szkole. Wychowawcy informują rodziców o skutkach prawnych nieuzasadnionej absencji dziecka w szkole.
b. Powyżej 50 godzin - po rozmowie z rodzicem szkoła informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w celu dodatkowego zdiagnozowania sytuacji rodzinnej ucznia.
c. Powyżej 70 godzin (czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nieusprawiedliwioną nieobecnością w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć)- szkoła po pisemnym poinformowaniu i rozmowie z rodzicami , informuje o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich, GOPS oraz organ, sprawujący nadzór nad realizowaniem obowiązku szkolnego (Urząd Gminy w Słupnie)
" Uczeń może być doraźnie zwolniony z zajęć tylko na pisemną prośbę rodzica.
" Każde usprawiedliwienie nieobecności powinno mieć formę pisemną z datą wystawienia i być dostarczone wychowawcom szkolnym ucznia nie później niż 1 tydzień po powrocie dziecka do szkoły (blankiet zwolnienia z oryginalną pieczątką szkoły - dla rodzica)
" O przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia rodzice/opiekunowie powinni poinformować sekretariat szkoły niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących nieobecność (najlepiej tuż przed rozpoczęciem się zajęć w szkole). Informacja ta zostaje przekazana wychowawcy klasowemu.
" Inne formy usprawiedliwiania nieobecności szkolnych nie będą akceptowane.


IV Strój uczniowski

" Uczeń gimnazjum ma obowiązek noszenia schludnego stroju szkolnego - kolorystyka strojów uczniowskich opierać się powinna na kolorach zgaszonych: np.: granatowym, czarnym, oraz białym.
" Stroje uczniowskie nie powinny posiadać zbytnich przetarć, haftów, dżetów, ozdobników, itp.); spódniczki dziewcząt powinny mieć długość min. do kolan,
" Ograniczenia dotyczące stroju uczniowskiego, obowiązującego na terenie szkoły:
- uczniowie nie noszą spodni i spódnic odsłaniających brzuch, krótkich szortów, bluzek eksponujących brzuch, dekolt, ramiona (dotyczy to także zajęć z wychowania fizycznego);
- czapek i kapturów na głowach;
- biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (chłopcy nie noszą kolczyków);
- fryzura powinna być schludna, bez zbytnich ozdobników, tapirowań, irokezów, nie farbowana;
- w szkole niedozwolony jest makijaż, malowane włosy, długie malowane paznokcie, tipsy, itp.
" W dni świąt państwowych oraz w dniu święta patrona szkoły obowiązuje strój galowy -biała bluzka/koszula (bez ozdób, żabotów, koronek, itp.), ciemne spodnie/spódnica.
" Uczniowie mają obowiązek dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;
" Za zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje bezwzględnie zmiana stroju na sportowy - granatowe / czarne spodenki / spodnie dresowe, biały podkoszulek - bez wyraźnych znaków firmowych, napisów, itp., białe skarpetki, obuwie przystosowane do zajęć sportowych.
" W szkole nie wolno nosić czapek, bluz, innej odzieży mającej emblematy, logo , napisy propagujące narkotyki , alkohol, sekty, rasizm, itp.
" Za nie przestrzeganie powyższych zasad przewidziane są kary - punkty ujemne - wyszczególnione w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.


V Zasady bezpiecznego zachowania w szkole

" W klasie, podczas zajęć
- uczniowie po usłyszeniu dzwonka na lekcję ustawiają się pod klasą i czekają na nauczyciela
- po wejściu do klasy uczniowie przygotowują się do zajęć, nauczyciel zaś sprawdza listę obecności
- uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji
- uczeń podczas lekcji nie je, nie pije, nie żuje gumy
- zajęcia lekcyjne kończą się na wyraźny sygnał nauczyciela
- uczniowie zobowiązani są zostawić po sobie porządek - odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni
" Zastępstwa
- jeśli po 5 minutach od rozpoczęcia lekcji nie pojawi się nauczyciel uczący, gospodarz klasy ma obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub sekretariat.
- W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić zajęcia z przedmiotu, który jest w planie lub z własnego przedmiotu
- Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane w dniu poprzedzającym, uczniowie mają obowiązek przygotować się do lekcji

VI Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego


" Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Typu MP3, MP4, IPOD, itp.
" Nagrywanie, odtwarzanie dźwięków i obrazów za pomocą telefonów i innych urządzeń elektronicznych jest niedozwolone.
" Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za skradziony telefon komórkowy (lub inne urządzenie elektroniczne), które mimo zakazu, uczeń przyniósł do szkoły.
" Szkoła wyciąga konsekwencje (zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania zachowania) także w sytuacji, kiedy uczeń obrazi kolegów, nauczycieli lub dobre imię szkoły na forach stron internetowych, lub w inny publiczny sposób - bez względu na czas i miejsce umieszczenia obraźliwych sformułowań.
" Za nie przestrzeganie powyższych zasad przewidziane są kary - punkty ujemne wyszczególnione w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
" W sytuacjach koniecznych uczniowie i rodzice mogą skorzystać z telefonu szkolnego, znajdującego się w sekretariacie szkoły.


VII Świetlica szkolna

1. W gimnazjum funkcjonuje świetlica szkolna.
2. Szczegółowe zasady działalności świetlicy ujęte są w jej szczegółowym regulaminie.
3. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych mają wszyscy uczniowie korzystający z dojazdów do szkoły gimbusem.
4. Nie wywiązywanie się z tegoż obowiązku jest karane punktami minusowymi, które wpływają na ocenę z zachowania ucznia.
5. Zwolnienia i usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach świetlicowych powinny być pisane na blankietach, z oryginalną pieczątką szkoły.
6. Inne formy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach świetlicowych nie będą akceptowane.


10.10. Załącznik 10
Regulamin biblioteki szkolnej
REGULAMIN CZYTELNI
I. Z Czytelni Biblioteki mogą korzystać:
1. Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Pracownicy nadzoru pedagogicznego i administracji szkolnej.
3. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
II. W Czytelni udostępnia się na miejscu:
1. książki
2. czasopisma
3. zbiory multimedialne (dyskietki, Płyty CD)
III. Czytelnicy mogą korzystać:
1. samodzielne z bieżących czasopism znajdujących się na regale
2. ze stanowiska komputerowego i Internetu
IV. Czytelnik korzystający ze zbiorów w Czytelni zobowiązany jest do:
1. pozostawienia okrycia wierzchniego i większych toreb przed Czytelnią.
2. wpisu do rejestru odwiedzin czytelni.
3. przestrzegania ciszy
4. poszanowania zbiorów Czytelni Biblioteki Szkolnej.
V. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni określa osobny regulamin.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W CZYTELNI
" Pracownia jest dostępna dla pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie w godzinach pracy biblioteki.
" O terminie pracy i materiałach audiowizualnych z których użytkownik chce korzystać należy poinformować bibliotekarza z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
" Pracownia i sprzęt w niej dostępny może służyć wyłącznie celom edukacyjnym. Zabrania się wykorzystywania sprzętu do celów zarobkowych, a także do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
" Korzystać można tylko z materiałów multimedialnych dostępnych w bibliotece, przeglądania stron WWW dla potrzeb edukacyjnych oraz redagowania dokumentów w programie MS Word.
" Zabrania się instalowania innych programów lub modyfikacji już istniejących, a także korzystania z własnych materiałów bez uprzedniego zgłoszenia bibliotekarzowi.
" Zabrania się:
o korzystania z czatów
o wysyłania SMSów
o wysyłania i odbierania poczty e-mail
o dokonywania zmian w ustawieniach systemowych (usuwanie powstałych zmian odbędzie się na koszt użytkownika).
" Czytelnicy korzystający z pracowni zobowiązani są do wpisania do "Zeszytu pracowni" swojego imienia, nazwiska, klasy informacji o wnoszonych materiałach, oraz rodzaju pracy i godzinach korzystania
" Stanowisko z dostępem do Internetu udostępnione jest na czas nieokreślony. W przypadku braku kolejnych chętnych na 30 minut w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejny użytkownik. Pracę na sprzęcie audiowizualnym należy zakończyć pół godziny przed godziną planowanego zamknięcia czytelni.
" W przypadku opuszczenia stanowiska komputerowego bez zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
" Użytkownik, który korzysta z pracowni musi posiadać umiejętność obsługi sprzętu audiowizualnego.
" Włączanie sprzętów w pracowni przed rozpoczęciem pracy oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków bibliotekarza.
" Usterki, braki, uszkodzenia sprzętu i materiałów audiowizualnych należy bezzwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi (natychmiast po stwierdzeniu zaistniałego faktu).
" Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, oraz za wykorzystywane materiały audiowizualne. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować bibliotekarza.
" Okrycia wierzchnie i torby należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego regulaminu lub innych działań mogących doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub materiałów audiowizualnych dyżurujący bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika w pracowni.


Zapoznałam/em się:
Zatwierdzenie :
Uchwała nr ……. Z
Rada Rodziców Dyrektor
Samorząd Uczniowski
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
6. …………………………………..
7. …………………………………..
8. …………………………………..
9. …………………………………..
10. …………………………………..
11. …………………………………..
12. …………………………………..
13. …………………………………..
14. …………………………………..
15. …………………………………..
16. …………………………………..
17. …………………………………..
18. …………………………………..
19. …………………………………..
20. …………………………………..
21. …………………………………..
22. …………………………………..

Strona główna | Rekrutacja | Sekretariat | Dla rodzica | Dla ucznia | Patron | Konkursy | Projekty | O szkole | Galeria | Sport | Sukcesy | Hades | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego