WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM


Idź do treści

Klasa sportowa

Rekrutacja

Rekrutacja 2011/2012 (Klasa Sportowa)


KRYTERIA przyjęcia uczniów do I klasy gimnazjum z rozszerzonym wychowaniem fizycznym.

Kryteria obowiązują w czasie realizacji innowacji pedagogicznej pt. Wychowanie poprzez sport, począwszy od rekrutacji uczniów na rok szkolny 2011/2012.
Od roku szkolnego 2011/2012 gimnazjum uruchamia 1 oddział klasy I, który realizuje program autorski wychowania fizycznego w wymiarze 6 godzin obowiązkowych zajęć w-f
Zasady rekrutacji:
Do w/w klasy może ubiegać się kandydat, który :
posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
- posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
- uzyska odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób testu sprawności ogólnej i specjalistycznej
-na świadectwie ukończenia SP otrzyma celującą lub bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego oraz co najmniej dobre zachowanie
-posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe
- w przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc, przy spełnieniu takich samych warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z lepszą średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia SP
-
uczniowie osiągający wysokie wyniki sportowe mogą być decyzją komisji
zwolnieni z kwalifikacyjnych testów sprawności na podstawie opinii
trenera
V. Terminy rekrutacji:
- od 1 kwietnia do 30 kwietnia b.r. składanie podań o przyjęcie do szkoły
- do 30 maja przeprowadzenie testu sprawności fizycznej lub dodatkowych terminach
- do 3 czerwca ogłoszenie wyników testu sprawności i wstępnej listy przyjętych
- do 10 czerwca możliwość odwołania się rodziców uczniów nie zakwalifikowanych
- ogłoszenie listy przyjętych do 1 lipca godz. 15.00
VI.
Skład komisji rekrutacyjnej:
- nauczyciele wychowania fizycznego
- wychowawca klasy
VII.
Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
- opracowanie regulaminu klasy na dany rok szkolny
- przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego /testy sprawności/
- ustalenie listy przyjętych
-sporządzenie protokołu
VIII. Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje Dyrektor Szkoły w terminie 2 dni od daty
ogłoszenia listy przyjętych.
REGULAMIN KLASY Z ROZSZRZONYM WYCHOWANIEM FIZYCZNYM
W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ I LEKKOATLETYKI


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Od roku szkolnego 2011/2012 gimnazjum uruchamia 1 oddział klasy I, który realizuje program autorski wychowania fizycznego w wymiarze 6 godzin obowiązkowych zajęć
2. Powyższa innowacja realizowana jest w 3-letnim cyklu edukacyjnym
3. Jest to klasa z rozszerzonym wychowaniem fizycznym w zakresie siatkówki i lekkoatletyki
4. Do realizacji programu szkoła wykorzysta salę gimnastyczną ze sprzętem specjalistycznym oraz boisko szkolne.
5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz w oparciu o autorskie programy wychowania fizycznego.
6. Uczniem klasy może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
7. Uczniowie klasy wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w "Regulaminie rekrutacji "

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


1. Uczniowie klasy realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
2. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz ewentualnie:
a) mecze prowadzone w ramach ligi,
b) mecze towarzyskie oraz turnieje.
3. Prowadzone szkolenie programowe ma na celu:
a) harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,
b) sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole,
c) zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej,
d) opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny,
e) osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego,
f) wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.
4. Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego czuwa dyrektor szkoły.


III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 6 godzin.
2. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
3. Posiadanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
4. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za wyniki z przeprowadzonych prób testu sprawności ogólnej i specjalistycznej
5. Otrzymanie na świadectwie ukończenia SP celującej lub bardzo dobrej oceny z wychowania fizycznego oraz co najmniej dobre zachowanie
6. Szkoła zapewnia uczniom w/w klasy:
a) odpowiednią bazę treningową,
b) podstawowy sprzęt sportowy,
c) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej.
d) zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy
e) stypendia sportowe dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe
f) opiekę psychologiczno-pedagogiczną.


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY

Uczeń klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym ma wszystkie prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum zawarte w Statucie szkoły, a ponadto:
1. ma prawo:
a) do korzystania pod opieką nauczyciela klasy ze sprzętu sportowego, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły oraz hali sportowej,
b) po jednodniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności,
c) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej,
2. ma obowiązek:
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
b) reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego,
c) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim,
d) dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,
e) przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
f) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
g) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek,
h) długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę.
i) z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Gimnazjum , ponadto nauczyciel wychowania fizycznego danej klasy może:
a) pozbawić prawa uczestnictwa w zawodach sportowych.
b) usunąć z zawodów lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie.
2. O nałożeniu wymienionych kar nauczyciel klasy informuje wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
3. Uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, a także niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego - na podstawie opinii prowadzącego zajęcia przenosi się do równoległej klasy działającej na zasadach ogólnych, a w przypadku ucznia spoza rejonu przenosi do szkoły rejonowej.
4. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcy klasy.
5. Wszyscy uczniowie klas z rozszerzonym wychowaniem fizycznym zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

KARTA DLA RODZICOW KANDYDATA
LEGENDA DOTYCZĄCA SPRAWDZIANÓW

PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM

WYNKI TESTU SPRAWNOŚCI KANDYDATA DO I KLASY
GIMNAZJUM Z ROZSZERZONYM WYCH.FIZ.


Strona główna | Rekrutacja | Sekretariat | Dla rodzica | Dla ucznia | Patron | Konkursy | Projekty | O szkole | Galeria | Sport | Sukcesy | Hades | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego